• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NUVOLLA.pl

Spis treści:

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Rejestracja konta w sklepie

IV. Zamówienia

V. Płatności

VI. Dostawa

VII. Odbiór osobisty

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

IX. Reklamacje

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XI. Ochrona danych osobowych

XII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego pod adresem www.nuvolla.pl

2. Usługodawca (Sprzedawca) – Nuvolla Kids Design Maria Hołodowska-Goc , z siedzibą przy ulicy Gwiezdne 12 , 75-900 Koszalin, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Koszalin, posiadającą NIP:6691508269,REGON:330905257, wyłączny właściciel Sklepu internetowego Nuvolla Kids Design adres e-mail: nuvolla@o2.pl tel. 880358033

3. Sklep internetowy (witryna) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.nuvolla.pl.

4. Klient (Użytkownik) – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;(2) osoba prawna lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. Rejestracja - czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu w celu założenia Konta przez Użytkownika.

8. Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

II. Postanowienia ogólne

1. Informacje o Produktach podane w Witrynie, czyli ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie cen towarów będących w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów lub usuwania towarów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany te nie mają zastosowania do zamówień złożonych przez Klienta przed datą ich wprowadzenia.

5. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Po uprzedniej akceptacji Sklepu internetowego możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską lub spedycyjną.

6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie internetowym wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową.

7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

b) Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

c) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

d) Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

e) Safari w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. Rejestracja Konta w Sklepie

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

Dane wymagane do rejestracji to:

imię i nazwisko Klienta,

numer telefonu, 

adres e-mail

adres zamieszkania (ewentualnie adres wysyłki zamówienia, jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Klient dokonując rejestracji ustala hasło, za którego pomocą będzie dokonywał logowania do swojego konta.

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się Regulaminem i jego akceptacja , wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe i dobrowolne.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres: nuvolla@o2.pl.

5. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta, lub wypowiedzieć dostęp do Konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo),ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

6. Wypowiedzenie dostępu do Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego, ale nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez stronę Sklepu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto Klienta Sklepu lub dokonują zakupu jednorazowego, bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach należy wypełnić stosowny formularz podając dane osobowe i zaakceptować Regulamin Sklepu.

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia, Klient określa zamawiany towar, wybrany sposób dostawy, adres dostawy, wybrany sposób płatności.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezgodnego z prawdą podania danych przez Klienta, potrzebnych do realizacji zamówienia.

5. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym Sklepu.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, poprzez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Nuvolla Kids Design .Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie zamówienia w Sklepie zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem nuvolla@o2.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

9. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

10. Towary zamówione przez Klienta są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówienia w dni robocze. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.

12. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia otrzymania środków przez Sklep.

13. Przy wyznaczeniu terminu dostawy nie bierze się pod uwagę weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

14. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki paczki jest najdłuższy podany termin.

15. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

16. W przypadku kiedy Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany droga telefoniczną lub mailową i będzie mógł wówczas podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku dokonania ustaleń w formie telefonicznej, Sprzedawca po rozmowie z Klientem prześle do Klienta maila potwierdzającego ustną decyzję Klienta w sprawie realizacji Zamówienia.

18. Klient może anulować zamówienie telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 880358033 lub mailowo na adres: nuvolla@o2.pl, o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wysłany przez Sklep. Zamówienie nie może zostać anulowane przez Klienta po wysłaniu towaru do Klienta. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu przez Sklep, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu zawarte w rozdziale dotyczącym zwrotu towarów i prawa odstąpienia od umowy.

19. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia w trybie określonym powyżej, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta należności na podane przez niego konto bankowe odpowiednio do zakresu rezygnacji.

20. Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania Produktu przewoźnikowi, Klient otrzymuje drogą elektroniczną informację o wysłaniu towaru.

21. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń dobrowolnie akceptuje wszystkie jego postanowienia.

V. Płatności

1. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności:

a) przelew - Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

Nr rachunku 09 1140 2004 0000 3102 7664 2503

Nuvolla kids design

w tytule prosimy podać numer zamówienia,

2.Płatność za pośrednictwem serwisu Blue media

VI. Dostawa

1. Dostawa Produktu do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia.

2. Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia i gabarytów zamawianych Produktów i obciąża Klienta.

3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem podmiotów kurierów współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego.

4. Przesyłki zagraniczne realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu z Klientem. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej.

5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

6. W przypadku, jeśli towar jest dostępny w magazynie Sklepu, szacunkowy termin realizacji zamówienia wynosi do 1 tygodnia. Czas dostawy towarów na zamówienie opisany jest przy każdym produkcie na stronie internetowej.

7. Czas doręczenia przesyłki przez przewożnika wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

8. Strony mogą określić inny termin realizacji zamówienia.

9. Koszty wysyłki są dostępne w zakładce Dostawa.

10. Wysyłka zamówień powyżej 2000 PLN jest gratis. Nie dotyczy wysyłki produktów z kategorii meble.

11. W przypadku paczek ponad gabarytowych (waga gabarytowa >30 kg liczona wg wzoru przewoźnika) koszty wysyłki będą ustalane indywidualnie i Klient będzie o nich informowany drogą elektroniczną bądź telefonicznie przed nadaniem przesyłki. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów wysyłki i jeżeli ich nie zaakceptuje, może zrezygnować z realizacji zamówienia bez dodatkowych kosztów.

12. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów wysyłki w związku z jej niestandardowym wymiarem lub kształtem, nie spełniającym wymogów firm kurierskich, w przypadku braku możliwości spakowania zamówionych produktów w jedną wymiarową paczkę lub w przypadku, gdy towar może ulec uszkodzeniu w transporcie i należy go zapakować osobno. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów wysyłki i jeżeli ich nie zaakceptuje, może zrezygnować z realizacji zamówienia bez dodatkowych kosztów.

13. W momencie odbioru towaru i w obecności kuriera zaleca się, by Klient sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek widocznego uszkodzenia przesyłki, a także innych uszkodzeń, o ile są możliwe do wykrycia, należy spisać przy kurierze w 2 egzemplarzach protokół reklamacji (protokół szkody), który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Należy również wykonać zdjęcia szkody. Skan/zdjęcie protokołu szkody oraz zdjęcia szkody należy wysłać na adres nuvolla@o2.pl

14. Jeżeli klient nie będzie miał możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Jeżeli któryś z elementów będzie nosił znamiona uszkodzenia wówczas można skontaktować się z kurierem i poprosić o przyjechanie w celu spisania protokołu reklamacyjnego.

15. Klient ma możliwość skorzystania z transportu własnego sklepu, który realizowany jest w odległości do 30 km od siedziby sklepu. Stawka za transport własny sklepu jest naliczana wg stawki kilometrowej zawartej w zakładce Dostawa.

VII.Odbiór osobisty

1. Klient, po zaznaczeniu takiej opcji przy zamówieniu, może osobiście odebrać przedmiot zamówienia w siedzibie firmy 75-900 Koszalin ul.Gwiezdna 12, po otrzymaniu ze Sklepu potwierdzenia, że towar jest gotowy do odbioru. Przedmiot zamówienia powinien być odebrany w terminie 10 dni roboczych, w 8-17, od momentu potwierdzenia gotowości towaru do odbioru.

2. Zamówienia odbierane w sklepie stacjonarnym mogą być opłacone gotówka ,przelewem na konto lub za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Nuvolla Kids Design,ul.Gwiezdna 12 75-900Koszalin , bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: nuvolla@o2.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub inny wskazany przez Sprzedawcę adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. Zwracany towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywany, z tym zastrzeżeniem że Klient jest uprawniony np. do rozpakowania towaru i sprawdzenia kompletności, sprawności i jakości Produktu (w zakresie zwykłego zarządu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Wysyłając towar należy – stosownie do jego właściwości – zapakować go w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie.

11. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem oraz numerem konta bankowego, na które ma być zwrócona pobrana wcześniej należność za przedmiot zamówienia. Prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, który można pobrać na stronie

12.Zwrot należności ( reklamacja-z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) nastąpi niezwłocznie na wskazane przez Klienta konto bankowe, nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania produktu przez Sklep. Klient zostanie również poinformowany pisemnie o przyjęciu zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży).

13. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX.Reklamacje i gwarancje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe. Część z nich jest objęta gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta do towaru może być dołączona karta gwarancyjna. Okres i warunki gwarancji dla tych towarów określa gwarant.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia itp.) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania Produktu (o ile ma to zastosowanie).